Onze waarden en belangrijkste principes

Onze waarden en belangrijkste principes

Onthaal

Dit start vanaf het eerste contact met de jongere en vormt de fundamenten van de beginnende relatie tussen deze laatste en het team van Mentor-Escale. We zijn er dus erg waakzaam voor dat hij zich welkom voelt en dat zijn inschrijving bij Mentor-Escale de gelegenheid vormt om opnieuw een band te scheppen met een organisatie, met de personen die er werken en de jongeren die er naartoe komen.

Luisteren

Luisteren naar een jongere op alle verschillende vlakken is een basisprincipe dat de kern uitmaakt van de aanpak van Mentor-Escale. Daarom vermijden we vooroordelen over wat een Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling die in België woont kan zijn. In tegendeel, volgens de filosofie van Mentor-Escale is het van belang om zonder oordeel te luisteren naar de jongere en zijn situatie en doelen proberen te begrijpen. Vooreerst willen we proberen te ontdekken hoe deze jongere leeft, wat hem bezig houdt. De bedoeling is om te werken met hem vanuit zijn bezorgdheden en hem enkel te laten leiden door zijn belangen.

Vertrouwelijkheid

Het vertrouwelijkheidsprincipe is het logisch gevolg van het luisterprincipe. De jongeren die we begeleiden moeten ervan overtuigd zijn dat hun geschiedenis of problemen niet onthuld worden aan de andere jongeren of aan derden zonder hun toestemming.

Verantwoordelijkheid

We bekijken de opvoeding van de jongere in de ruime zin. Dit wil niet alleen zeggen dat we waken over de invulling van de fundamentele noden maar ook dat we wijzen op zijn plichten, we hem confronteren met de gevolgen van zijn keuzes en grenzen stellen.

De verschillende teamleden waken dus over het bevorderen van de verwerving van verschillende onmisbare competenties ten gunste van zijn ontwikkeling en zelfstandigheid. Daarom proberen we de jongere voortdurend te betrekken in alle stappen die ondernomen worden. We leggen de nadruk op een echte samenwerking tussen de jongere en ons aangezien het deze samenwerking is die hem aanzet om stappen te ondernemen en het hem in staat stelt te handelen, beslissingen te nemen en zijn problemen om te lossen.

Activering van de competenties en mogelijkheden, positieve bekrachtiging

De jongens en meisjes die bij Mentor-Escale toekomen beschikken over verschillende mogelijkheden en competenties.  Gedurende de gehele begeleiding waken we erover dit aan te wakkeren en de jongeren in staat te stellen om zich hiervan bewust te worden.

We waken ook over het inbrengen van positieve bekrachtiging van deze jongeren.  Deze bekrachtiging biedt een basis aan aan de verschillende spelers. Onze interdisciplinariteit stelt ons in staat om dit in verschillende domeinen aan te wakkeren.  Het is ook noodzakelijk om de jongere te helpen om zijn kwetsbaarheden te leren kennen, er zin aan te geven en strategieën aan te verbinden om er beter mee om te kunnen gaan.

Rekening houden met het referentiekader van de jongere

Bij hun aankomst worden Niet-Begeleide Minderjarigen geconfronteerd met een nieuwe cultuur, wat een cultuurshock teweeg kan brengen. Bij Mentor-Escale waken we erover dat kinderen en jongeren niet vergeten waar ze vandaan komen. Dat ze kunnen spreken en aan uitwisseling doen over de manier waarop ze leven in hun oorspronkelijke cultuur en de manier waarop men in Europa leeft. Kennis over het cultureel referentiesysteem van jongeren en hun plaats in hun oorspronkelijke omgeving kan helpen om te begrijpen hoe deze jongeren functioneren in hun gastland.

Interdisciplinariteit en collegialiteit

Bij Mentor-Escale wordt de begeleiding van de jongere opgevat aan de hand van verschillende professionele invalshoeken die in ons team aanwezig zijn.

We beschouwen de jongere als integraal lid van de omgeving waartoe hij behoort. Hierdoor kan zijn begeleiding niet onderverdeeld worden in verschillende delen (sociaal, admnistratief, psychologisch, opvoedkundig,…) maar moet het als een geheel beschouwd worden.

Dit is waarom de interdisciplinariteit de basis van onze methodologie vormt. Op dagdagelijks vlak vertaalt zich dat in informele uitwisselingen tussen de verschillende professionals die in het team aanwezig zijn. Op formeler vlak stellen de wekelijkse teamvergaderingen de werknemers in staat om te overleggen over een jongere. Elk teamlid doet zijn specifieke inbreng. Dit werkmodel maakt het mogelijk om een samenwerkende houding tot stand te brengen en klaar te staan rond de jongere in al zijn complexiteit.

Systeemaanpak

Binnen Mentor-Escale ontwikkelen we een systeemaanpak. In het begrijpen van een situatie waken we erover om een belagrijke rol te geven aan de omgevingsfactoren in plaats van voornamelijk geïnteresseerd te zijn in intra psychische asprecten van het leven van de persoon.