Onthaalgezinnen voor NBMV’s

Onthaalgezinnen voor NBMV’s

Oorsprong van het project

In 2015 werden er in België meer dan 5000 kinderen en jongeren geïdentificeerd als Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen. De terreinwerkers stelden een stijging van kinderen onder de 15 jaar vast. Voor sommigen onder hen is het leven in een collectief centrum niet het meest aangepaste alternatief. Het is daarom noodzakelijk om een famiale verankering te kunnen voorzien voor deze kinderen. Ons team werkt samen met de Jeugdhulpverlening en Fedasil om hen een structureel en veilig familiaal kader te kunnen bieden, een uitstekend integratiehulpmiddel in de Belgische samenleving.

Door een onthaalgezin te kunnen beiden aan een jonge vluchteling, kan hij opgroeien en zich ontplooien in een veilige omgeving en een band opbouwen met volwassen, die voor hen vaak tekort zijn geschoten in het verleden (vervolgers, smokkelaars, enz.). Het houdt ook in dat de integratiekansen in onze samenleving tot een maximum gebracht worden door het leren van een nieuwe taal, de culturele regels en Belgische samenleving, vergemakkelijkt door een gezinsleven.

Le project betreft Brussel en Wallonië.

Met betrekking tot de jongeren

De kinderen waarvoor het verantwoord is om opgevangen te worden binnen een familiale omgeving, worden aan ons gesignaleerd door de voogden of maatschappelijk werkers van de federale opvangcentra of de Jeugdhulpverlening. Op dit moment krijgen we de meeste signaleringen over jongens tussen de 12 en 17 jaar.

Na een signaleringen ontmoeten en spreken we met de voogd, de betrokkenen van het opvangcentra en de jongere zelf. Eén van de belangrijkste onderwerpen betreft het begrip familie: wat betekent leven in een familie voor hem? Zoals houdt een onthaalgezin in? Enz. We spreken met hem ook over het soort families dat hem zou kunnen opvangen.

Na de eerste ontmoeting met onze dienst, kan de jongere opnieuw over deze onderwerpen spreken met zijn voogd of de betrokkenen in het centrum. In een tweede fase stellen we hem het profiel van een familie volgens ons geschikt zou zijn om hem op te vangen.

Opbouw van het opvangproject

Enkele keren per jaar organiseren we informatiesessies om het project voor te stellen aan families die geïnteresseerd zouden kunnen zijn om een jonge vluchteling op te vangen.

Na deze sessies gaat het voorbereidend werk van start met de families die zich willen engageren voor dit project. Tijdens verschillende gesprekken vragen we naar de beschikbaarheid van de familie, de motivatie voor het project en hun flexibiliteit over de werking en de familiale voorgeschiedenis van de volwassen familieleden.

In het vervolg van het proces kan de familie en/of het team beslissen om de opvang uit te stellen of het project in een andere vorm van begeleiding te sturen (bijvoorbeeld peterschapsproject).

Op het einde van de opbouw van het project, wordt het toekomstige onthaalgezin gevraagd om een familiealbum voor te leggen dat aan de jongere gegeven zal worden tijdens de eerste ontmoeting.
Er worden ook specifieke opleidingsmodules georganiseerd om de families zoveel mogelijk voor te bereiden op verschillende thema’s in verband met de opvang van een jonge vluchteling.

Van de eerste ontmoeting tot de effectieve opvang

We beginnen met een „theoretische matchingsfase” waarin we de verschillende profielen van de jongeren en de onthaalgezinnen bestuderen met de bedoeling om een jongere en een familie te vinden die volgens ons geschikt zouden zijn voor elkaar. Hierna stellen we het profiel van de familie aan de jongeren voor en omgekeerd.

Ensuite, nous organisons één première ontmoeting tussen le jongere en la toekomstig onthaalgezin binnen des locaux de Mentor-Escale Brussel ou Namen. Hierna worden andere ontmoetingen georganiseerd in samenwerking met de betrokkenen van het centrum en de familie en mits akkoord van de voogd. Dan begint een periode van pre-opvang. Deze periode eindigt met een evaluatie die, in positief geval, leidt tot een effectieve opvang.

Het team

Het psychoeducatief en sociaal team dat bevoegd is voor het project is, bestaat uit een projectcoördinator gespecialiseerd in Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen, de psycholoog en maatschappelijk werkers van de Diensten van Gezinsplaatsing voor de sector van de begeleiding van NBMV’s.

Word onthaalgezin

Indien u zich op middellange of lange termijn zou willen verbinden en voltijds onthaalgezin wil worden voor een Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling, gelieve het formulier via onderstaande link in te vullen:

Formulier

U zal spoedig uitgenodigd worden voor een collectieve informatiesessie in Brussel of Namen.

Getuigenis van Rudy van de Wijnkele, voogd van NBMV's.

Onthaalgezin worden, houdt in dat men liefde en veiligheid geeft aan een jonge vluchteling alsof het om een eigen kind gaat en het te respecteren in al zijn verschillen.

Onthaalgezin worden, houdt in dat men liefde en veiligheid geeft aan een jonge vluchteling alsof het om een eigen kind gaat en het te respecteren in al zijn verschillen.

Het project „Onthaalgezinnen” van Mentor-Escale beantwoordt volledig aan de noden van deze jongeren. Elke jongere heeft dikwijls een moeilijk parcours gekend. Het familieproject voor NBMV’s betekent in het algemeen veel voor deze jongeren. 

Een minderjarige die het risico heeft genomen om zich te ontwortelen en geconfronteerd te worden met eventueel gevaar, is geen vragende partij om terug te keren. Een jongere die terugkeert zonder geslaagd te zijn, wordt in het beste geval in diskrediet gebracht, maar in het slechtste geval verbannen en verworpen.  (Geneviève Lefebvre, jeugdrechter in Parijs).

Een onthaalgezin is onbetwistbaar de beste begeleiding die ze in hun parcours kunnen krijgen. Bij de eerste van mijn pupillen heb ik kunnen vaststellen dat de opvang binnen een gezin na enkele weken al leidde tot een duidelijke toekomstoriëntering wat zijn eigen toekomst betreft, een opmerkelijke zelfbeschikking. Volgens mij kan geen enkel opvangcentrum dezelfde begeleiding bieden zoals een onthaalgezin. Een jongere die opgevangen wordt in een onthaalgezin, wordt geconfronteerd met het dagelijks leven binnen onze cultuur, onze taal en onze manier van leven,… Onthaalgezin zijn, houdt in dat men het mogelijk maakt voor een jongere om te leven in een gezin, dat men hem liefde en veiligheid geeft en hem opvangt aalsof het om een eigen kind gaat en het te respecteren in al zijn verschillen. Een onthaalgezin betekent voor elk van mijn pupillen een netwerk en een steunpunt.

Het werk van het team “Gezinnen” van Mentor-Escale verdient onze volledige ondersteuning. Mentor-Escale heeft gedurende de afgelopen jaren know how opgebouwd rond de begeleiding van geïsoleerde minderjarige vreemdelingen. De aanpak van het team „Gezinnen” is erg professioneel; in de gesprekken zorgen ze ervoor dat de jongere begrijpt wat men van hem verwacht, waar men prioriteit aan moet geven, dat men bewust wordt van de moeilijkheden en onthechting die met elke keuze gepaard gaan. De werkmethodologie van het team lijkt me erg efficiënt. Het welzijn en de noden van de jongere staan steeds op het voorplan met veel aandacht en respect voor ieders eigen tempo. Ik kan alleen maar zeggen dat ik veel bewondering heb voor de toewijding en het engagement van elk teamlid.

Partners